Deling af afdødes aske og begravelse af urne på egen grund • Deling af aske Det er muligt at dele afdødes aske i to, men det kræver en særlig tilladelse fra biskoppen. De pårørende eller bedemanden skal fremsende en anmodning om tilladelse til biskoppen, hvori de skal anføre af hvilke årsager de ønsker asken delt. Der kan f.eks. være et ønske om den ene halvdel nedsættes i urne på en kirkegård i Danmark, den anden halvdel nedsættes i urne på en kirkegård i udlandet. Dette ønske havde bl.a. den danske entertainer Victor Borge (f. 1909 d. 2000) Halvdelen af hans kremerede aske blev blandet med hans kones aske, (Sanna Borge, d. 2000), og begravet nær deres hjem i Greenwich i staten Connecticut på den amerikanske østkyst, mens den anden halvdel er begravet på Mosaisk Vestre Begravelsesplads i København. Det er også muligt at nedsætte den ene halvdel på kirkegården og sprede den anden halvdel over åbent hav. Der skal indhentes en særskilt tilladelse til spredning af aske over åbent hav. Begravelse af urne på egen grund Det er muligt at ansøge om tilladelse til at nedsætte en urne på privat grund. Det er Stiftsøvrigheden under Kirkeministeriet som skal behandle ansøgningen. Ansøgningen skal foruden oplysninger om afdøde (personnummer m.v.), indeholde oplysninger om grundens beliggenhed, matrikelnummer og matrikelkort hvor nedsættelsesstedet er markeret. For at myndighederne kan behandle ansøgningen skal følgende betingelser være opfyldt. o Afdøde skal have en særlig tilknytning/relation til det sted, hvor urnen skal nedsættes. For eksempel en slægtsgård. o Grunden skal være mindst 5.000 kvm. o Nedsættelsesstedet må ikke markeres. o Der skal tinglyses en servitut på ejendommen. o Når grunden tinglyses, forpligter ejeren af grunden sig til i de næste 10 år ikke at grave så langt ned, at urnen berøres. o Urnen skal nedgraves i mindst 100 centimeters dybde, og være fremstillet i et forgængeligt materiale. Det er ikke tilladt at begrave kister på privat grund.